November 28, 2022

NEXTBRAND thiết kế biên tập nội dung kỷ yếu NAM Á BANK

NEXTBRAND thiết kế biên tập nội dung kỷ yếu 30 năm hình thành phát triển Ngân hàng NAM Á. Với thông điệp ngân hàng Đẹp - Dịch vụ tốt. Ấn phẩm Kỷ yếu truyền tải được thông điệp từ quá khứ đến hiện tại và cả những tầm nhìn trong tương lai. Không chỉ là cuốn kỷ yếu, ấn phẩm truyền tải thông điệp mãnh mẽ và rõ ràng, xuyên suốt đầy tính nhân văn về sự đầu tư của Ngân hàng.

Với kinh nghiệm hơn 12 năm trong lĩnh vực thiết kế và biên tập kỷ yếu cho Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam , HSX, Bảo hiểm Bảo Long... NEXTBRAND tự tin giúp Doanh nghiệp có ấn phẩm hoàn hảo nhất.

Categories:Tin tức